arhiv360

Топ 10 на бисерите от програмата за управление

Представяме извадки от новата управленска програма на правителството, които показват липсата на задълбоченост и познаване на проблемите в България. Те отговарят на предизборните обещания и на четирите политически формации и резултатът е отсъствие на визия за решаване на проблемите. По този повод поздравяваме четворната коалиция с песента „Детски спомен” на Орлин Горанов и Кристина Димитрова. Управленската програма е лишена от целенасоченост, тя отстъпва от предизборните ангажименти на политическите формации, пълна е с кухи фрази и множество лишени от смисъл текстове. В управленската програма не отразява едни от най-тежките проблеми за страната ни, свързани с бедността, ниската раждаемост, високата младежката безработица. Представяме топ 10 от бисерите на четворната коалиция.

1. В сферата на външна политика – Цел 16 Поддържане на политически, икономически и културни отношения с Руската федерация. Мярка единствена – Подписване на Междуправителствена програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието за 2015-2017 г.
Коментар: Очаква се българо-руските отношения да приключат 2017 година.

2. В сферата на образованието и науката – Цел 18 Мярка – Промяна на Закона за Селскостопанска Академия с цел модернизация на аграрния бизнес.
Коментар: С цел модернизация на целия бизнес предлагаме промяна в Закона за Българска академия на науките.

3. В сферата на социалната политика – Приоритет 9.9. Изпълнение на Младежката гаранция за заетост чрез социален диалог между институциите.
Коментар: Предлагаме засилване на институционалният диалог между гражданите.

4. В сферата на енергетиката – Приоритет 11.14. продължаване строителството на проекта „ЮЖЕН ПОТОК“ само при пълно съответствие с европейското законодателство, при диалог с ЕК и при доказани икономически ползи.
Коментар: Предлагаме за продължаването на строителството в най-кратък срок да бъде уведомен Президента на Руската Федерация Владимир Путин с цел предприемане на необходимите действия.

5. В сферата на транспорта – Цел 9: Изграждане на път Е-85 (I-5) „Кърджали–Подкова“. Мерки : Приключване на отчуждителни процедури. При реализацията на проекта ще бъдат изградени 34,24 км.
Коментар: Предлагаме допълнителна мярка: Уведомяване на транспортния министър, че пътят е изграден и открит на 04.02.2014г.

6. В сферата на транспорта – Продажба на приблизително 3407 товарни вагона (неоперативни активи) от обезпечението към облигационерите.
Коментар: Предлагаме да бъде уточнено точно числото от 3407,0213456854 вагона, които следва да бъдат продадени.

7. В сферата на регионалното развитие – Цел 4: Повишаване на туристическото предлагане на паметници на културата от национално и световно значение.
Коментар: Предлагаме допълнителна мярка – изграждане на нови паметници от национално, световно и междугалактическо значение, предимно на територията на Банкя.

8. В сферата на регионалното развитие – Приоритет 13.6. Изработване на стратегия на българското село. Цел 7: Ясна визия за развитие на българското село. Мярка – Разработване на Стратегия за българското село.
Коментар: В случай, че предложенията не дадат резултат предлагаме допълнителна мярка – Доработване на Стратегия за българското село!

9. В сферата на земеделието, селското стопанство и горите – Мярка: Увеличаване площта на земеделските гори.
Коментар: Предлагаме още увеличаване площта на земеделските реки, земеделските морета и земеделските басейни.

10. В сферата на земеделието, селското стопанство и горите – Мерки: Промяна в Наказателния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания и закона за горите с цел въвеждане на принудителен труд при невъзможност за заплащане на наложените административни наказания.
Коментар: Предлагаме провеждане на спешни курсове на запознаване на авторите на програмата с българското и европейско законодателство.