ico

“За четири години бяха осигурени над 160млн. лв инвестиции за община Ловеч. Успешно бяха реализирани 24 проекта по четири оперативни програми”, сподели Христо Марков

На много хора им звучи далечно това понятие „Младежка политика“. Има ли наистина такава политика на практика в нашата държава и какво представлява?

Много може да се каже за невероятните промени, които настъпиха през последните двадесет години в България. Това, което младите хора смятат за необходимо, е развитието на базирана на знания младежката политика в страната, която да включва все по-голямото участие на младите във вземането на решения. Mожем да намерим примери за добри практики, за съвместни усилия за подобряване на живота на младите хора. В цяла Европа правителствата развиват национални стратегии за младежта и планове за действие по политиката за младежта с  несравними темпове. Ясно е, че имаме много да се учим взаимно от опита на всяка една страна, въпреки че политиките трябва, разбира се, да бъдат адаптирани към местните условия.
В крайна сметка младежката политика е надпартийна, тя е във всички сектори на страната – и в икономика, и в спорт, и в култура, и в образование. Можем да кажем, че навсякъде има младежка политика. Но политическите организации не трябва да се опитват да изземват инициативата от неправителствените младежки структури.  По-скоро трябва да са партньори и заедно да развиват младежката политика. Трябва максимално всеобхватно да се работи за приоритетите на младите хора. Да се достига до максимално много младежи и да засяга максимално много проблеми на младите. Ако не се работи така, просто младите хора няма да я припознаят.

Напоследък, покрай местните избори се заговори отново за проблемите на населените места. Отново кампанийно или? 

Проблемите на малките населени места не са отскоро и са ясни на всички.
Това са проблеми, които съществуват в цялата страна. Проблеми с така наречената „дървена мафия“, как така се реже поголовно, как се рушат общинските и горските пътища, защото липсва контрол колко са натоварени камионите и в какви метеорологични условия се извозва дървесината. Проблемни са неизсечените и неизчистени речни корита. Проблем са и междуселските пътища, които са обрасли, без маркировка и на които последно е правен ремонт преди 1989г. Голям проблем е безработицата в малките населени места, която расте постоянно, все по-трудно да се намери  работно място било то и недобре платено. Това спомага засилващата се миграция към по-големите градове, обезлюдявайки се цели села и градове. Сред основните проблеми е също така и битовата престъпност, която се увеличава постоянно. Това са само част от проблемите, проблеми които не могат да се решат само с помощта на общината, кмета или кметския наместник. Време е държавата да спре да бяга от отговорност и да прехвърля топката на общините, а да се заеме с решаването на тези важни за гражданите проблеми чрез приемането на необходимите проекти и закони. А относно това дали се говори кампанийно или не, тези проблеми са всекидневни и няма човек, на който да не са му ясни. Решение трябва да се намери възможно най-скоро, защото избори идват и си отиват, а ние продължаваме да живеем тук с тези проблеми.

Каква е политиката на местната власт към младите хора? Има ли някакъв общ модел или рамка, по която се работи?

Трудно е да се представи общ модел за България. В много общини в България успешно работят младежки неправителствени организации, които ангажират младите хора за участие в различни инициативи и проекти. За съжаление невинаги те постигат устойчиви резултати, особено тогава, когато не си партнират с местните власти.

В община Ловеч информация за национални младежки кампании и инициативи едва достига, а действия по популяризиране нямат желания ефект. Основното разбиране за младежка политика се ограничава само и единствено в организирането на спортни мероприятия, което разбира се не е лошо, ако бъде съчетано и с дейности в областите за насърчаване на младежката заетост, борба с безработицата, гражданска активност, градска среда, жилищна политика и транспорт, здравна политика, образователна и квалификационна политика за младите и т.н.
Смятам, че освен традиционните състезания трябва да се организират и различни събития, информационни кампании, дискусии и кръгли маси в областите на здравословния начин на живот, социално включване на младите хора в риск, гражданска активност, младежко доброволчество, междукултурния и международния диалог и неформално учене. Основната ни цел е да повишим осведомеността и да увеличим ангажираността на младите хора в общината и да спомогнем за това те да бъдат информирани и отговорни граждани.

Какви са конкретните слабости на местната власт в отношенията си с младите хора? По какъв начин може за в бъдеще те да се преодолеят?

Един от най-големите проблеми в нашата община са безработицата и миграцията сред младите хора. Имаме специализирани гимназии по механоелектротехниха, ветеринарство, кожарство, икономия,търговия и услуги, също така има математическа и езикова гимназии. В тези заведения годишно завършват стотици ученици, една голяма част от тях заминават за другите градове, поради липсата на висше учебно заведение на територията на областта. Веднъж заминавайки да учат, връщането им е почти невъзможно. По-голяма част от тях си намират работа или карат специализации в градове, в които учат и остават да живеят там. Една част от завършващите ученици остават в града, не защото нямат желание да продължат своето образование, а изцяло поради затруднено финансово състояние. Всички сме наясно колко сериозна инвестиция е висшето образование в България.Мисля, че този проблем може да се реши с разкриване на Университет или Колеж на територията на града. Висше учебно заведение, което да се грижи за осигуряването на квалифицирани кадри за нуждите на бизнеса в общината.

Един от начините за намаляване на безработицата е създаване на общински предприятия за управление на туризма, комуналните дейности, зоопарка, чрез които ще се открият работни места. Общината трябва също да създаде благоприятна бизнес среда за привличане на инвестиции, развитие на предприемачеството. Да се продължи политиката по предоставяне на облекчени условия за бизнеса.Отдаване на земеделски земи за дългосрочно ползване за трайни насаждения с цел откриване на нови трайни работни места. Подпомагане на земеделските производители чрез предоставяне на преференциални условия за продажба на продукцията им. Предоставяне на подходящи терени при заявен инвестиционен интерес. Запазване на преференциалните наемни цени на помещения и на земеделски земи за бизнеса. Ниски нива на данъчните ставки и други.

Какво успя и какво не за изминалия мандат в местната власт БСП?

За четири години бяха осигурени над 160млн. лв инвестиции. Успешно бяха реализирани 24 проекта по четири оперативни програми. Изградено беше регионално депо за неопасни отпадъци и се въведе ефективна организация по сметосъбиране и извозване в града и селата. Беше изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Бяха увеличаваните предоставяните социални услуги от 4 през 2013г. на 18 през 2015г. Утвърдени бяха, кварталните, кметските и обществените съвети като елемент за функционирането на местното самоуправление и пряка демокрация/ Възродени бяха „Люляковите музикални вечери“. Учредена беше национална литературна награда на името на проф. Димитър Димов. Опазваме и развиваме културното наследство. Създаден беше ефективно функциониращ общински фонд за финансиране на проектни предложения на НПО, читалища и културни институти. Изпълнява се пълна реконструкция и рехабилитация на цял квартал. Има и още неща, за които не се сещам в момента.

Какво предстои, кои са най-важните приоритети, по които трябва да бъде продължено да се работи?

Най-важните приоритети, по които трябва да продължи да се работи е създаването на благоприятната среда за привличане на инвеститори, благодарение на които да се открият нови работни места. Да се продължи работата за създаване на колеж за дуално обучение, който да може да осигури кадри за бизнеса на територията на общината. Трябва сериозно да се обърне внимание на младежта и спорта в града. Това може да стане чрез изграждане на нови детски, спортни и фитнес площадки. Осигуряване ежегодно на повече средства за младежки и читалищни дейности, за граждански сдружения, културни институти, училища, разпределяни по конкурсен принцип.. Да се подкрепят талантливите деца и ученици от града чрез отпускане на стипендии и годишни награди. Да се организират платени стажове за младежи в общинската администрация. Смятам че трябва да се изгради обединен спортен клуб за практикуване от деца и юноши на няколко вида спорт, характерни за общината. Също така трябва да се увличат средствата за финансово подпомагане на спортните клубове, отново на конкурсен принцип.

Трябва да се продължи практиката за стимулиране на раждаемостта чрез подпомагане на новородени с еднократна финансова помощ и увеличаване на нейния размер. В тази връзка трябва да продължи и наложената стратегия за отпускане на помощ и подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Добрата практика за осигуряване на всяко детско и учебно заведение с квалифицирана медицинска помощ трябва също трябва да бъде продължена. 

Не трябва да пропускаме и здравеопазването на територията на общината. На всички е ясно, че здравеопазването в цялата държава не е на цветущо ниво. Миналата зимата беше спирано отоплението на Ловешката болница, поради неплатени сметки, знаем че наскоро се затвори и отделението „Уши,нос,гърло“. Знаем за липсата на медикаменти и квалифицирани работни кадри. Мое мнение е, че трябва да се предприемат постъпки пред държавата за поемане управлението на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“.Необходимо е осигуряване на общински жилища за специалисти от болницата. Финансово подпомагане със стипендии на студенти по медицина от Ловеч и специализанти в Ловешката болница, закупуване на необходима медицинска апаратура. Трябва да се работи сериозно по проблема с осигуряването на денонощно аптечно и стоматологично обслужване на територията на града.

Трябва да продължим и работата по популяризиране и развитие на културното наследство и туризма. Продължаване на традицията в Календара на културните събития на общината да се включват ежегодно “Люлякови музикални тържества”, рок фестивали, младежки и читалищни фестивали , бардфестът, Регионалният събор на народно творчество. Да се подкрепят местни творци чрез финансово измерение на наградите „Ловешки меч“ и „Проф. Димитър Димов“. Да се направи необходимото работа да продължи “Драматичен театър – Ловеч”. Общината да обедини усилия с туроператори, хотелиери и ресторантьори за създаване цялостни туристически продукти с цел привличане и задържане на повече туристи в Ловеч и популяризиране на културното наследство. Превръщане на сградата на училище „Панайот Пипков“ в дом на музиката – за общинския духов оркестър и посещение на мястото, където е създаден химнът на българската просвета и култура.
Предстоят и няколко големи проекта:
Регенерация и преустройство на територията на бившата казарма, която мисля че трябва да се превърне в един многофункционален парк. Парк в който да има място за всички. Да се създадат няколко спортни игрища, баскетболни, футболни, тенис на корт, хандбал и други. Да се построи спортен плувен басейн. На мнение е съм, че трябва да бъде създадена и „алея на славата“, това е алея с паметниците на бележити ловчанци, които са дали своя принос към града и страната.
Предстои и основен ремонт на бившия Младежки дом и превръщането му в многофункционална музейна сграда и фондохранилище за Регионалния исторически музей и  Художествената галерия. В същата сграда е предвидено развиването и на младежки дейности, като се надявам да бъде обособена и зала за кино. Рехабилитация на алеите и езерото в парка „Стратеш“, зоопарка и предприемане на действия за членство в Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите са другите поставени цели.

Реализацията на заявените приоритети ще доведе до икономическо развитие и ограничаване на бедността, до подобряване на условията на живот в общината и до повишаване на гражданската активност.

Христо Марков e областен координатор на Младежкото обединение в БСП – Ловеч, член на Националния съвет на Младежкото обединение и кандидат за общински съветник в листата на БСП – община Ловеч.

Интервюто взе Явор Симеонов – медиен секретар на Младежкото обединение в БСП