arhiv360

Необходима е последователна младежка политика в общините

Интервю на Явор Симеонов с Таня Балова, общински съветник от БСП в община Златица:

Напоследък, покрай наближаването на местните избори се заговори отново за проблемите на населените места. Каква е политиката на местната власт към младите хора? Има ли някакъв общ модел или рамка, по която се работи?

Tрудно да се представи общ модел за България. Там, където са запазени общинските младежки домове може да се твърди, че общините провеждат младежка политика, свързана със свободното време на младите хора, политика за мобилността, специфична политика в областта на културата и т.н. В много общини в България успешно работят младежки неправителствени организации, които ангажират младите хора за участие в различни инициативи и проекти. За съжаление не винаги те постигат устойчиви резултати, особено тогава, когато не си партнират с местните власти.

Каква е реалността в малките общини в страната?

В малките общини, каквато е и Златица, картината е далеч по – различна, информация за национални младежки кампании и инициативи едва достига, а действия по популяризиране почти не се предприемат. Основното разбиране за младежка политика се ограничава само и единствено в организирането на спортни мероприятия, което разбира се не е лошо, ако бъде съчетано и с дейности в областите за насърчаване на младежката заетост, борба с безработицата, гражданска активност, градска среда, жилищна политика и транспорт, здравна политика, образователна и квалификационна политика за младите и т.н.

Има ли нужда от разработване на общинска стратегия за работа с младежта, тъй като практиката показва, че много малко общини в страната всъщност я изпълняват?

Основната причина, пораждаща необходимост от разработване на общинска стратегия за младежта е разписването на ясен механизъм за включване на младите хора в процеса на вземане на решения. Като инициатор на разписването на такава в община Златица бях многократно обвинявана, че не е нужна и че ще остане само на хартия, но въпреки това смятам, че това бе положителна стъпка в посока провеждане на младежка политика. Създаването на Консултативния съвет за младежка политика към Кмета на община Златица бе цел, заложена в стратегията. Смятам за отговорност на всички институции в страната създаването на такава възможност за включване на младежите, с цел подпомагане пълноценното им развитие и изграждането на активна гражданска позиция. За съжаление в България са малко са институциите, в частност общини, които предоставят тази възможност.

Какви младежки инициативи предвиждате през настоящата година?

В настоящата 2015 г., дейностите и инициативите на Младежкия съвет намериха отражение и в общинския бюджет. В рамките на годината, освен традиционните състезания ще бъдат организирани и различни събития, информационни кампании, дискусии и кръгли маси в областите на здравословния начин на живот, социално включване на младите хора в риск, гражданска активност, младежко доброволчество, междукултурния и международния диалог и неформално учене. Основната ни цел е да повишим осведомеността и да увеличим ангажираността на младите хора в общината и да спомогнем за това те да бъдат информирани и отговорни граждани.

В заключение мога да добавя, че дори с ограничен финансов ресурс, какъвто имат малките населени места, община Златица заяви своя явен ангажимент и грижа за младите. И ако общината е в крайните места по територия и население, то по провеждане на младежки политики и ангажиране към младите се нарежда в челните позиции.