Избирам БСП, защото:

Пазарът не може да реши проблемите на хората. Нужна е регулация и грижа за обществото. Българската левица остана в дълг към хората от много социални и професионални групи. Ние искаме да правим политика и да осъществяваме партньорства с младите хора на наемния труд, които създават блага за обществото; с младите учени и интелектуалци, които търсят своята изява в грубата пазарна среда; с младите предприемачи, които желаят нови чисти правила и шанс за развитие; с младите хора в селата и малките градове, които днес живеят особено трудно.
В съвременните реалности Лявото трябва да се възприема не като стремеж за екзистенц-минимум, а като амбиция за равни възможности за развитие и реализация. През очите на младия човек, който по силата на възрастта си е търсеща, бунтуваща се личност с остра чувствителност, лявото е възможност за всеки човек да има равен шанс да живее, работи, твори, пътува, спортува, да се забавлява, опазва природата и се наслаждава на нейната естествена красота.
Ние вярваме, че могат да се намерят ясни механизми за притъпяване на противоречията между наемния труд и капитала, които да доведат до намаляване на огромната имуществена поляризация. Нашето разбиране е, че младият човек трябва да има правото и възможността да има достойна работа и доходи. Същевременно наш водещ приоритет е всеки млад човек да разчита на гарантирани от държавата ясни правила за развитие и на защита на трудовите му права. Равенството пред закона е част от лявото мислене и действие. Ние не вярваме в “полицейската държава”, ние вярваме в държава, където полицаите са мотивирани да работят. Искаме силна, независима и работеща съдебна система!
Дори и в най-трудните исторически времена българите сме знаели, че знанието е ключът към развитието на всеки човек и именно то води към прогрес. Образованието и човешкият капитал са решаващи за успеха на всяко общество. Лявото означава равен достъп до образование, политика за първо работно място, връзка между образованието и икономиката. Равен достъп до образование и “не” на финансирането на частните училища с държавни средства – това са нашите приоритети.
Съвременното ляво цени европейската интеграция и възможностите, които дава глобализацията. Левите млади хора обичат България, ценят нейните традиции, култура, история и символи. Вярваме, че модернизирайки се, България трябва да запази най-ценното – своите традиции и гордост! Те отразяват нашата душевност, определят нашия общ национален характер. Историята и традициите ни помагат да помним кои сме, за да знаем къде отиваме.
Сега е нужен нов подход към опазване на околната среда, съвременната реалност не трябва да лишава планетата от бъдеще, а да осигури перспективи за следващите десетилетия. Нужно е да разберем, че екологичните теми не са абстрактни и досадни. Те не трябва да са „последната грижа” на управлението, а негов реален приоритет. Климатичните промени, преминаването към “нисковъглеродно общество”, стабилността на глобалната екологична система и преодоляването на зависимостта от оскъдни ресурси са определящи за нашето бъдеще. Унищожаването на горските масиви и липсата на целенасочена политика за възстановяване на горските площи води до наводнения и свлачища, застрашава човешки животи. Гората е едно от най-ценните ни природни богатства и тя трябва да бъде опазвана.
Лявото предполага креативно предприемачество. То се противопоставя на бюрокрацията, корупцията и на авторитарния подход на управление. Ние не приемаме фалшивата йерархия, която се стреми да опази привилегии не на базата на знания и умения, а на по-дълго търкане на бюра и подреждане на пасианси. Новите технологии са водещи в информационното общество на 21 век, динамиката и практичната насоченост в нашия живот определят ежедневието ни. Държавата трябва да отчита необходимостта от по-гъвкави модели в управлението, за да помага, а не да пречи в процеса на нашето развитие.
Лявото идва от дъното, а не от върха. Лявото е гражданско участие в процесите на вземане на решения на всички нива! То не може да се планира и да се налага. Бъдещето е на различните самоорганизиращи се общности – малки и големи.
Лявото гледа все по-малко назад, то ненавижда леността и бездействието. То не хленчи, а действа. То греши, защото действа, но действа, за да се поправи и да върви напред. Дясното създаде сегашния модел на бедност и бездуховност, създаде огромната пропаст между бедни и богати, няма решение за преодоляване на тези проблеми. Бъдещето е на Лявото, защото Лявото е бъдеще.