милена

Милена Милошева от БСП – Перник: Време е да започнем да възстановяваме – силна, перспективна и социална държава!

Интервю на Милена Милошева – член на НС на МО в БСП за югозападния таблоид “ТопПреса”

Перничанката Милена Милошева е една от младите надежди на БСП в Перник. Тя е роде­на на 17.12.1988 г. През 2007 г. завършва II – ра Испанска гимназия „Сесар Вайехо” – гр. София; От 2007 до 2011 г. е студентка в СУ „Св. Климент Охридски”, ди­пломира се като бакалавър по етнология, прави и спе­циализация по Европейска етнология 2011 – 2013 г., както и магистратура по история, отново в СУ „Св. Климент Охридски”, в на­правление „Кризи, кон­фликти и дипломация в световната политика XVI – XXI век”. Има следните квалификации:

2008 г. – Школа по поли­тически мениджмънт „Фри­дрих Еберт”;

2008 г. – завършено обу­чение за изготвяне, реа­лизация и управление на европейски проекти по про­грама на Държавна агенция за младежта и спорта;

2012 г. – Школа за млади политици към админи­страцията на Президента на Руската федерация;

2015 г.: завършено обучение по „PR и социал­ни медии”.

– От кога си член на БСП?

– Член съм на БСП от мо­мента, в кой­то навърших 18 години. Станах част от предиз­борния екип на г – жа Росица Яна­киева, Бог да я прости, работех с младежите в БСП, като тогава орга­низацията ни се наричаше Клуб за мла­дежка политика към БСП. Работила съм като туристи­чески агент две години, след това ангажиментите ми с Младежката организация на БСП прераснаха и в профе­сионални. Започнах работа в Националния съвет на БСП като секретар на Съвета по младежка политика, а след това и в Съвета по регионал­но развитие. Втори мандат съм член на Националния съвет на Младежкото обе­динение, от 2013 до 2015 г. бях общински съветник от групата на БСП в Общински съвет – Перник. Тогава БСП имаше младежи – предста­вители в местния законода­телен орган и смело мога да твърдя, че успяхме да свър­шим не малко работа в пол­за на обществеността. Към настоящия момент отново работя в сферата на тури­зма – динамична, интересна и бих казала, не по – малко квалифицираща от полити­ката среда.

– С какво те привлече БСП?

– БСП нямаше как да не ме привлече по ред причини.

Аз съм от семейство, което винаги е подкрепяло БСП и част от което са членове на партията. Смятам, че това е партията, която изразява и защитава интересите на хората, дори да звучи кли­ширано и популистки. Всеки човек, бил той много млад, или вече по – зрял, иска силна държава, качествени и достъпни образование и здравеопазване, равни въз­можности, работни места за всеки, отговорна национал­на политика – това са леви идеи. Аз съм ляв човек. БСП е и ще бъде винаги моята партия. Има и още нещо – хората. Редовите членовете на тази партия. Трябва да ги познавате, за да ме разбе­рете. Аз се прекланям пред тях.

– Доста млади хора на­влязоха в ръководството на БСП, как виждаш ти този процес? Казват, че БСП е партията на възрастните, но ти, Ваня Маникатева, Антон Асийски сте млади хора…

– Изключително ме радва фактът, че доказали се във времето млади хора вече са част от разширеното ръ­ководство на БСП – Нацио­налният съвет. Мога да ги изброя, но за да не пропусна някого, ще се възползвам тук да им пожелая успех в работата, която ни очаква и много сили, енергия и ус­трем – а аз знам, че ги при­тежават. Ще подчертая, че т.нар. „младежка листа” при избора на ръководни органи на партията не е нещо ново, защото и до сега младежите имахме представителство в Националния съвет, далеч не по – малко отколкото е в момента. В БСП има мно­го качествени, всеотдайни младежи. Всеки един от тях е добър в своята област и е дал своя голям принос в битките на партията за со­циална справедливост. БСП трябва да се научи повече да цени своите кадри, неза­висимо дали те са на 25, или на 75 години. Всяка една възраст идва със своите идеи и перспективи.

– Как би коментирала по­следният конгрес на столет­ницата? Има ново ръковод­ство.

– Българска социалисти­ческа партия е най – демо­кратичната партия и това не е просто някаква мантра, повтаряна от нас, социали­стите. Как си представяте в познатите на политическия небосклон партии лидерът, който иска, да не бъде преизбран? И то с пълно мнозинство. В БСП обаче различните мнения, те­чения и дори вътрешната опозиция имат своето място. Ние сме партия на идеите и 49 – ят Кон­грес доказа това. Корне­лия Нинова е новият пред­седател и аз съм сигурна, че ще успее да изпълни поетите ан­гажименти и да изведе БСП там, където й е мястото – първа политическа сила. Много важен, разбира се, ще бъде нейният екип.

– Ти си родом от Перник, няколко думи за местната органи­зация? 

– Младежката организация в БСП Перник беше една от емблемите на цялото Мла­дежко обединение. Само ще спомена, че благодарение на нашите младежи, в Перник бяха възстановени детски площадки, изградени пов­дигнати пешеходни пътеки, въпросите, които поста­вяхме на местната управа, било то за осветлението в града, или за дупки по улици­те – взимани под внимание. Благотворителните ни ини­циативи, то цяла книга няма да ми стигне да ги опиша – и всичките са традиционни, не моментни.

– Няколко думи за Михаил Миков и неговите колеги от досегашното ръководство, както и за предшественика му Сергей Станишев?

– Едва ли аз съм човекът, който може да коментира политици от ранга на Миха­ил Миков и Сергей Стани­шев. Никога не съм криела, че се възхищавам на Стани­шев. Той беше лидерът, кой­то даде път на младите не просто на хартия. Категорич­но твърдя и че той беше най – добрият министър – пред­седател на България. Соци­ално – икономическото раз­витие на страната в периода 2005 – 2009 потвърждават думите ми.

– Ръководителят на ПЕС се извини за назначението на Делян Пеевски…

– Назначението на Делян Пеевски беше грешка.

– Какво е твоето виждане за последните промени в Из­борния кодекс? Очакваш ли предсрочни парламентарни избори?

– Аз съм привърженик на преференциите, това е мажо­ритарният елемент в гласу­ването и правото да избереш личността, която действи­телно искаш да те предста­влява. Естествено (за съжа­ление), на много места се прероди в петдесетолевки. Задължителното гласува­не не мога да го подкрепя, макар да смятам, че човек трябва да гласува, защото това е изразяване на граж­данска позиция и виждане за развитието на общество­то, в което живеем. Плюс това е и инструмент срещу купуването на гласове. Не могат да бъдат купени всич­ки, нали така?

– Очакваш ли предсрочни парламентарни избори?

– Те са абсолютно необ­ходими! В държавата не виждам да се случва нищо, което да подобри живота на българския гражданин. Той е притискан от всякъде – ниското заплащане, креди­тите, банките, произвола на комуналните дружества, не­възможността да даде при­личен старт на децата си. Няма никаква реална под­крепяща и насърчаваща по­литика за малкия и среден бизнес – т.е. за гръбнака на една икономика. Живеем от еврофонд на еврофонд и се хвалим с някаква химерна стабилност. Да не забравя­ме обаче, че в Народното събрание има партии, на които им е първи и последен парламент/мандат. За тях предсрочни парламентарни избори не са добър вариант.

– Есента са изборите за президент, кой според теб е достойният кандидат на БСП?

– Позволете ми да запазя фаворита си за себе си. В България, когато едно име излезе в публичното прос­транство, след това научава много странни неща за себе си.

– Младите, умните, краси­вите… Къде са те днес?

– Младите, умните и кра­сивите не са единствената част от хората. Нито мла­достта, нито красотата са вечни, те не са и порок, нито задължително условие за успех. В нашата страна трябва да бъдат създадени условия младите да искат да останат тук, да създават семейство, да работят и да градят. Защото, когато си го­воря с връстниците на брат ми, 20-годишни младежи, те казват следното: „Завърш­вам си образованието и за­минавам в чужбина”. Това политиците не трябва да го допускат! Загубихме вече достатъчно! Време е да за­почнем да възстановяваме – силна, перспективна и со­циална държава!

Източник: http://toppresa.com/