Младите хора – носители на социалната промяна

Делегация на МО в БСП в състав Елеонова Петрова и Любомир Паунов, членове на Оперативното бюро на НС на МО в БСП взе участие в Световния Конгрес на Международния съюз на социалистическата младеж (ЮСИ), който се проведе в периода 24 – 28 февруари 2016 г. в Тирана, Албания.

Това е най-високият форум в световното младежко социалистическо и социалдемократическо семейство, който направи оценка на досегашната дейност, политики и инициативи от изминалия мандат, избра ново ръководство и заложи целите и приоритети за следващия в т.нар Декларация на принципите (Политически манифест). Основни теми, които намериха отражение в конгресните документи и резолюции са конфликтите в различните точки на света и необходимостта от намиране на политически устойчиви решения, изкореняване на бедността, за необходимостта от мерки за прогресивни икономики за справедливо и устойчиво развитие, зачитане на човешките права, бежанската криза и предизвикателствата пред Европа, борбата срещу тероризма и др. В рамките на Конгреса бяха проведени и заседания на 9-те регионални комитета, като Младежкото обединение в БСП участва в два от тях – Черноморския и Балканския комитет. За нов Президент на ЮСИ беше избран Хоярд Лий (Малайзия), а за Генерален секретар беше преизбрана Евин Инчир (Швеция).

Конгресът обсъди и прие с пълно мнозинство две резолюции, подадени от името на МО в БСП и на другата партньорска организация от България – ЕЛМА от общо 13. МО в БСП внесе в Конгреса резолюция посветена на липсата на работеща стратегия, план в Европа за справяне с миграционния натиск, в това число и България, по – конкретно по отношение на липсата на на адекватни процедури и мерки спрямо децата – бежанци. ЕЛМА, от своя страна, представи визия за интеграция на младите роми, която да предотврати обществената им маргинализация.

В рамките на Конгреса бяха проведени двустранни срещи по теми и проблеми от взаимен интерес с делегациите на ЮЗОС – Германия, Швеция, Дания и с партньорите от балканските страни. Израз на възмущението спрямо последните политически събития в България, намери отражение в инициативата на българските делегати на Конгреса под надслов: „Мястото на мафията е в затвора, а не в политиката”, която получи разбирането и подкрепата на различни международни делегации.

Манифестът на ЮСИ завършва с послания, актуални и за нашите политически реалности: „Във времената, на които сме съвременници, когато интересът на младите хора към политиката като цяло прогресивно намалява, е необходимо да бъдем решителни и да върнем ангажираността на хората в процесите на вземане на решения.

Нуждата от промяна и модернизация на политическите организации в променящия се свят и съвременните предизвикателства трябва да бъде водеща сила при мобилизацията на политически действия.

Известното послание, че младежта е бъдещото е вярно, но трябва също така да подчертаем, че живеем в настоящето и младите хора трябва да участват активно в процесите на вземане на решения при отговорност между поколенията, които ни предхождат, но и при равнопоставени условия.Това включва изграждане на мостове на диалог и разбирателство, по които справедливостта и солидарността между поколенията са основополагащи.

От съществено значение е младите хора да бъдат разглеждани не само като субекти на права, но и като носители на социалната промяна. Ефективното участие на младите хора в обществените процеси е необходимо повече от всякога, в и отвъд националните граници. 

Нека работим с воля, основана на нашите надежди и енергия, защото имаме дълъг път пред себе си и защото сме убедени, че ще постигнем целите, които си поставяме, защото сме млади, имаме програма и сме движени от нашите принципи и идеали за един по – добър свят.”

.