momchil spasov

Проектът „АЕЦ-Белене” бе надеждата на града, а и на региона!

МОМЧИЛ НЕДЯЛКОВ СПАСОВ – 41 г., икономист. Магистър по специалност „Икономика на търговията” от СА „Д. А. Ценов” – Свищов със следдипломна квалификация по „Вътрешен финансов контрол”.  

От 2000 г. работи в Общинска администрация – Белене като главен инспектор, от 2003 г. – началник-отдел, от 2005 г. – секретар на Общината, от 2008 г. е заместник-кмет с ресор „Социално-икономическа политика, разработване и управление на проекти”, а от 2013 г. – Кмет на община Белене. Заместник-председател е на АДО „Дунав” и на Постоянната комисия по Международно сътрудничество и евроинтеграция към НСОРБ.

 

Вие сте Кмет само от две години, но все пак кое от постигнатото през този период Ви удовлетворява най-много?

– Да, Кмет съм на община Белене в периода 2013-2015 г., след избора на прешественика ми – г-н Петър Дулев, за народен представител в 42 НС. Преди това, от 2000 г., работя в общинска администрация-Белене на различни позиции.

Удовлетворение ми носи фактът, че мога спокойно да се движа сред съгражданите си и да ги гледам в очите. Това е резултат от свършената работа през частичния ми мандат – успяхме да подобрим ключови сгради в града и населените места – болницата, медицинския център и читалищата, ремонтирани са над 14 км. общински пътища, редица улици в Белене и кметствата, междублокови пространства, изцяло е променен обликът на спортния комплекс в града и залата за борба, грижим се за спортните и детските площадки и парковете, справихме се със сметопочистването и сметоизвозването, със снегопочистването т.е. Белене и петте села в общината придобиват все по-подреден, по-модерен вид и това се вижда от тези, които не са идвали отдавна в нашия край. Не мога да пропусна и изграждането на водния цикъл в града, пречиствателната станция, регионалното депо за твърди битови отпадъци, разкриването на Център за обществена подкрепа, подобряването и разширяването на другите социални услуги и дейността на Общински детски комплекс. Това са все успехи, които са за всички хора от община Белене, без значение от политическата им принадлежност. Удовлетворение ми носи дори само фактът, че децата, най-малките жители на Белене, могат сами да дойдат при мен и да поискат чешма в парка пред Общината, където има детски съоръжения и желанието им да бъде изпълнено.

- Развитието на проекта за изграждане на атомна централа край Белене не зависи от общината. Какво смятате обаче, че може да постигне местната власт в Белене за увеличаване на работните места, за привличане на инвеститори, за да могат младите хора да остават в града?

– Проектът „АЕЦ-Белене” бе надеждата на града, а и на региона. Беленчани не веднъж са изразявали категоричната си позиция ЗА продължаване на строителството на втората атомна електроцентрала. Има ли смисъл да припомням митингите, преграждането на първокласния път Плевен-Русе при Българене, референдума…

Това не означава, че Общината е спряла да търси други възможности за развитие. Общинската администрация работи усилено в последните години за подобряване на условията и създаване на конкурентни предимства за привличане на инвеститори. Вече е в сила новият Общ устройствен план на гр.Белене, който определя и терените за развитие на бизнес. С помощта на проекта за водния цикъл успяхме да осигурим водопровод и канал до тези терени. Съдействаме за реализиране на частен проект за доставка на природен газ до Белене, което ще създаде възможност за ползване на алтернативно гориво в производството. Приехме Наредба за насърчаване на инвестициите. Обсъждаме възможностите за намаляване на местни данъци и такси за определени групи инвеститори и използване възможностите на публично-частното партньорство. Стремим се да популяризираме тези условия сред нашите чуждестранни партньори и бизнес асоциациии, на икономически форуми и туристически борси.

Освен на привличане на външни инвеститори за създаване на работни места разчитам много и на местния потенциал – възможностите на местните хора, на бизнеса, на младежите за тази цел. Това може да стане чрез формираме на профилирани паралелки в СОУ “Д.Дебелянов”, насочени към създаване на предприемачески умения, стимулиране на младежите за стартиране на собствен бизнес и използване на възможностите за финасиране – национално и европейско. Подобни дейности за обучение, квалификация и преквалификация и на други целеви групи могат да се финасират по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Прилагането на подхода “”Лидер” по ПРСР е друга възможност за стартиране и разширяване на бизнес и разкриване на работни места, за първата фаза на който общината вече кандидатства с проект.

За да се стимулират местните земеделци и животновъди и да се подпомогне реализирането на тяхната продукция, в програмата за следващия мандат съм заложил и изграждане на пазар и организиране на пазарен ден за местни производители.

Ще продължим да съдействаме на земеделските стопани, местни предприятия и НПО за създаване и развитие на професионални групи и организации, разработване, кандидатстване и реализиране на проекти.

Нека да допълна, че и проектите, които изпълняваме, създават работни места – временни – по време на строителните работи и постоянни, макар и по-малко като брой – по време на експлоатацията на готовите обекти. Планираните през новия мандат обекти ще създадат още заетост. Не спираме да работим и да вярваме, че нашата община има потенциал и предимства, които трябва да изтъкваме и използваме. 

- Масова практика е кандидати за местната власт да използват контролиран вот и купуване на гласове. Мислите ли, че този фактор може да повлияе в Белене?

– Купуването и продаването на гласове е престъпление! Нали това е текстът, който непрекъснато чуваме и четем след всяка политическа публикация! За съжаление обаче контролираният и корпоративен вот съпътства всички избори. Купуването на гласове, под една или друга форма, достига и Белене. Доколко това ще повлияе на резултатите в Белене? Надявам се в изборния 25 октомври съгражданите ми да гласуват с разум и мисъл за следващите четири и повече години. Аз вярвам, че Беленчани няма да отстъпят от принципите и разбиранията си!!

Кои са най-важните проекти, които предстои да реализирате през новия мандат?

– Ще търсим възможност за кандидатстване по европейски проекти за финансиране на основен ремонт на входната артерия на Белене и улиците в цялата община, междублокови пространства, доизграждане на канализацията на общинския център, подмяна на водопроводи във всички населени места, крайдунавски парк, културно-информационен център и музей, нови общински диги и отводнителни дерета по селата, плувен басейн, селскостопански пазар, продължаване реставрацията и консервацията на античния кастел “Димум”, друга туристическа инфраструктура и други Изпълнението на всички тези проекти ще подобри коренно условията за живот в община Белене.

- Имате ли по-дългосрочна визия за развитие на общината? Как искате да изглежда Белене след 20 години?

– Не след 20 години, а по-скоро виждам община Белене като все по-добро място за живот и бизнес, заради условията, които предлага за хората и предприемачите, съчетани със съхранена природа и културно-историческо наследство, сигурност и спокойствие. Аз и моят екип няма да пожалим сили и ще работим за изпълнението на тази дългосрочна цел!