newLogo

Позиция на НС на МО в БСП по проекта на Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности

ПОЗИЦИЯ на НС на МО в БСП по проекта на Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности

Не сме съгласни с голяма част от промените, касаещи възможността този Закон да легализира политическата саморазправа с опозицията на местно и национално ниво.

Изразяваме своето безпокойство в намеренията предложеното Националното бюро за предотвратяване на корупцията да се превърне в инструмент за разправа с опонентите. Такава възможност дава въвеждането на анонимните сигнали в чл. 21, ал.2 и чл. 74 от проекта на Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности.

Считаме, че поради спецификата на органа предложенията за директор и заместник-директор на Националното бюро за предотвратяване на корупцията трябва да се правят от Народното събрание, а не както е посочено в  чл. 8, ал.1 по предложение на Министерския съвет. Народното събрание е мястото, където в по-широк формат опозиция и управляващи могат да изберат най-достойните кандидати.

В Преходните и заключителните разпоредби на Проектозакона се добавя спорен текст, който пряко касае общинските съветници, а именно: „Общинският съветник не може: да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.“. Предлаганата с §11 промяна в чл. 34, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез добавяне на цитираната т.3 създава опасност да доведе до лишаване на Общинските съвети от доказали себе си личности. Прост пример с една малка община, в която хората традиционно се занимават със земеделие и има общински съветник, наел чрез търг 15-20 дка. общинска земя – Това ли ще е основанието за отстраняването му от съответния общински съвет?

Ние подкрепяме нуждата от такъв закон, но смятаме, че така предложените текстове не са достатъчно анализирани и ще доведат до абсурдни ситуации.

Призоваваме за детайлен прочит на Проектозакона и неговата корекция особено в горепосочените текстове. В противен случай за пореден път ще констатираме, че управляващите употребяват законотворчеството единствено за задоволяване на политическите си интереси.