За нас

Малко информация…

Ние сме млади хора, членове на Българската социалистическа партия! Ние сме свързани с лявата идея, защото ЛЯВОТО Е: свобода, справедливост, солидарност, равен старт, КАУЗА!

За нас е предизвикателство да развиваме политически идеи и алтернативи, които директно се отразяват на живота, образованието и реализацията, сигурността и общото благо НА МЛАДИТЕ ХОРА в съвременна България!

На 10 и 11 октомври 2009 г. в София се проведе Учредителната конференция на Младежкото обединение в БСП. Форумът премина под мотото „Епизод 3: Код “Промяна”. С това послание заявихме, че виждаме в обединението си възможност ЗА ОБНОВЛЕНИЕ и ПРОМЯНА в БСП.

Поставяме си за цел да:
  • насочваме усилията на своите членове за защита на ценностите, за разработване и провеждане на политиките на БСП;
  • работим за приобщаването на младежите към БСП и нейната политика, насърчаваме приемствеността между поколенията;
  • установяваме връзки със сродни структури за задълбочаване на диалога както на национално, така и на международно ниво;
  • развиваме кампанийна, информационно‐издателска и друга дейност, включително със съвременни средства на комуникацията;
  • организираме срещи, семинари и обучения на членовете в своите структури;
  • отстояваме политика срещу проявите на дискриминация

Клубовете на Младежкото обединение се учредяват по един в община. Във всяка област се избират областни младежки съвети. Извън България Младежкото обединение в БСП има клубове в Германия, Австрия, Великобритания, Китай.
За Национална конференция се избират делегати от общински клубове. Броят на делегатите зависи от числеността и нормата на представителство. Национална конференция се провежда веднъж на две години.. Делегатите избират Председател и Национален съвет, който се състои от 91 души. Националният съвет утвърждава Оперативно бюро по предложение на Председателя.