7 October 2015, Brussels, BelgiumDemonstration in Brussels "Rien que des miettes pour nous" Photo: Babylonia / Benoit Chattaway

За новата мащабна програма в подкрепа на младите хора в Европа

На своето последно заседание, преди няколко дни, Президиумът на Партията на европейските социалисти единодушно подкрепи идеята за стартиране работата по разработването на Европейски план за младежта. Стратегията, по своя замисъл, е новата мащабна програма на европейските социалисти по отношение на младите хора в Европа, правоприемник на Младежката гаранция, наложена и приета благодарение на последователните усилия и общоевропейската кампания на ПЕС, която схема допринесе за подобряване положението на младите хора на пазара на труда.

В настоящия момент, на прага, когато предстои разработването в детайли на новата програма, с конкретно разписани мерки и предложения следва да бъдат отчетени причините, които налагат необходимостта и потвърждават целесъобразността на новата инициатива.

Днес Европейският проект е все по-малко атрактивен сред младите хора, налице е тенденция към намаляване и подкопаване на доверието в способността и възможностите на ЕС да работи в интерес на неговите граждани и подкрепа на страните – членки.

Отчитаме огромен брой млади хора в Европа, които не работят, не учат или не се обучат т.нар NEETs. По последни данни на Евростат, България заема първо място в целия ЕС по брой NEET`s (15 – 34 г.)  – 24.7% , при средно за ЕС ниво от 16.6%;

Младите хора са все по–често привлечени от популистки и крайнодесни формации и движения. Голяма част от тях припознават и биват увлечени като последователи на екстремистки и насилствени групировки и идеологии, вследствие преди всичко на маргинализирания си статус в обществото, в което живеят. Повечето не се интересуват от политика и смятат, че не могат да въздействат върху процесите на вземане на решения и формирането на обществени политики.

Всичко това, както и налаганата в последните години визия на консерваторите за реформи, насочени към орязване на разходите за труд и приватизация, които доведоха почти до дефлация и до нарастващи неравенства, очертават крайно негативни тенденции, които изискват резонни политики и инициативи в противовес и като алтернатива. Европейският план за младежта е точно това, основан на четири основни стълба, съответстващи на основополагащи прогресивни принципи и ценности, той дава заявка реципрочно да адресира настоящите предизвикателства. 

Заетостта – първият основен стълб. Планът цели осигуряване на повече средства за Младежката гаранция  – до 8 млрд. евро, в рамките на ревизията на Многогодишната финансова рамка през тази година; разширяване на възрастовия обхват, за която да е валидна схемата, за да се окаже по-адекватна подкрепа на младежите, преминаващи от обучение към трудова заетост.

Образованието – вторият фундамент. Всеки млад човек да има възможност за достъп до качествено образование и обучение, като се насърчават придобиването на умения в съответствие с изискванията и търсенето на пазара на труда. Фокус да бъде поставен върху нуждата от насърчаване на гражданската активност и участие на младите хора в обществените процеси, както и за подкрепа и по – голямо финансиране на програми за обмен на студенти и ученици, и др.

Културата – трети стълб. Насърчаване на младите хора да бъдат пазители на европейските ценности и културно наследство в противовес на тези, които прокламират нетолерантност, насилие и екстремистки възгледи. Мото на тази точка от плана стана  изказване на министър-председателят на Италия Матео Ренци, който заяви в подкрепа на новия план, че: “за всяко евро за магистрала, трябва да има по едно евро за образование; за всяко евро за въоръжаване е нужно поне по едно евро за култура.”

Грижа за децата – четвъртият стълб. Въвеждане на „Детска гаранция” и защита правото до достъпно здравеопазване, на висококачествена грижа на държавата по отношение на подрастващите и подкрепа за техните семейства.

Планът цели чрез фокус на усилия и последователен натиск на различните политически и институционални нива да бъдат увеличени средствата по тези направления, да се мобилизират „свежи пари”, а не да се пренасочват от други програми  и съответно след като бъдат разписани конкретните мерки и предложения по четирите сфери да бъде търсена подкрепа и намерена воля за тяхното въвеждане на национално равнище. А ролята на Европа e да подпомага политическата и финансовата им реализация.

Мирослава Гатева – Секретар “Международна дейност” – НС на МО в БСП